Pracownicy i doktoranci

prof. dr hab. Jerzy Brzozowski

Zdjęcie: Jerzy BrzozowskiSpecjalista w zakresie literatury porównawczej i studiów nad przekładem, kierownik Zakładu Filologii Portugalskiej i Przekładoznawstwa UJ oraz Katedry im. Vergílio Ferreiry przy Instytucie Camõesa, redaktor naczelny rocznika Między Oryginałem a Przekładem, członek redakcji pism Synergies Pologne oraz Fragmentos (Brazylia) i PluralPluriel (Paryż). Opublikował m. in. Images du Brésil dans la littérature française 1822-1888 (Wydawnictwo Abrys, Kraków, 2001), Czytane w przekładzie (Wydawnictwo ATH, Bielsko, 2009), Stanąć po stronie tłumacza: zarys poetyki opisowej przekładu (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2011) oraz przeszło 50 artykułów poświęconych literaturze francuskiej, brazylijskiej i portugalskiej oraz teorii i krytyce przekładu. [więcej...]

dr Gabriel Borowski

Zdjęcie: Gabriel BorowskiAbsolwent filologii portugalskiej (specj. przekładoznawcza) oraz podyplomowych studiów dla tłumaczy literatury (specj. anglojęzyczna) na UJ. W 2015 roku obronił na UJ rozprawę doktorską poświęconą problemowi oralności i audytywności w prozie brazylijskiej końca XIX wieku. Jako laureat pierwszej edycji programu MNiSW „Diamentowy Grant" kierował projektem pt. Tożsamość (w) brazylijskiej powieści autonarracyjnej. Obecnie kieruje grantem pt. Transkreacje: antologia tekstów teoretycznych Haroldo de Camposa finansowanym ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Laureat m.in. nagrody JM Rektora UJ za działalność organizacyjną (2017), dydaktyczną (2018) oraz naukową (2019) oraz za podnoszenie jakości dydaktyki na UJ (2019). Tłumacz literatury i tłumacz ustny. Prowadzi głównie zajęcia z historii literatury oraz przekładu pisemnego i ustnego [więcej...]

dr Natalia Czopek

Zdjęcie: Natalia CzopekUkończyła studia w zakresie filologii hiszpańskiej na UJ i obroniła pracę magisterską zatytułowaną Implantação e situação actual da língua portuguesa em África. W roku akademickim 2002/2003 studiowała na Uniwersytecie w Coimbrze. W 2009 roku obroniła rozprawę doktorską zatytułowaną O subjuntivo / o conjuntivo como um dos meios de expressão de modalidade nas línguas espanhola e portuguesa. Obecnie jest adiunktem w ZFPiP, gdzie prowadzi zajęcia z praktycznej nauki języka portugalskiego i hiszpańskiego, gramatyki opisowej języka portugalskiego oraz proseminarium językoznawcze. Pełni również funkcję opiekuna Koła Naukowego Portugalistów. W latach 2002, 2007 i 2016-2017 była stypendystką Instytutu Camõesa, natomiast w 2009 roku - Collegium Invisibile. [więcej...]

dr Przemysław Dębowiak

Zdjęcie: Przemysław DębowiakUkończył studia magisterskie w zakresie filologii romańskiej oraz filologii portugalskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Studiował również na Uniwersytecie Lizbońskim w ramach programu Sokrates-Erasmus. Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2008, 2016) oraz Rumuńskiego Instytutu Kultury (2009). Laureat nagród Rektora UJ za działalność naukową (2013, 2015) oraz za pracę dydaktyczną (2016, 2018). W 2013 roku obronił rozprawę doktorską z zakresu historyczno-porównawczego językoznawstwa romańskiego. Autor podręcznika Portugalski w tłumaczeniach. Gramatyka 1 (Preston Publishing, 2017). Uczy przedmiotów z zakresu językoznawstwa portugalistycznego. W roku akademickim 2018/2019 pełni obowiązki kierownika Zakładu Filologii Portugalskiej i Przekładoznawstwa. [więcej...]

dr Anna Rzepka

Zdjęcie: Anna RzepkaAbsolwentka filologii hiszpańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Przygotowała rozprawę doktorską w dziedzinie literaturoznawstwa iberyjskiego (literatura hiszpańska i portugalska doby średniowiecza w ujęciu porównawczym). Zarówno w pracy dydaktycznej, jak i naukowej łączy zainteresowania i tematy z zakresu dawnych literatur iberyjskich, portugalskiej oraz hiszpańskiej. W latach 2008-2011 prowadziła badania nad rękopisami iberyjskimi z księgozbioru Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie. [więcej...]

dr Ricardo Rúben Rato Rodrigues

Foto: Ricardo Ruben Rato RodriguesUkończył studia licencjackie w zakresie portugalistyki i anglistyki na Uniwersytecie Minho oraz studia drugiego stopnia w zakresie teatru stosowanego na University of Exeter (Wielka Brytania). Rozprawę doktorską pt. A Silent Scream: Madness and Trauma in the early works of António Lobo Antunes obronił na Uniwersytecie w Nottingham (Wielka Brytania). W latach 2016-2018 pracował jako Lektor Instytutu Camõesa na Queen Mary University w Londynie. Jest członkiem International Consortium for the Study of Post Conflict Societies (Uniwersytet w Nottingham) i International Health Humanities Network oraz korespondentem Centrum Studiów Humanistycznych (CEHUM) Uniwersytetu Minho. Zorganizował liczne wydarzenia kulturalne i naukowe. [więcej...]

dr Anna Wolny

Zdjęcie: Anna Wolny

Ukończyła pięcioletnie studia magisterskie w zakresie filologii portugalskiej, Studium Pedagogiczne UJ oraz podyplomowe studia nauczania języka polskiego jako obcego. Studiowała w Lizbonie w ramach programu Socrates/Erasmus oraz na Uniwersytecie Federalnym Stanu Paraná w Kurytybie. Od października 2010 roku zatrudniona na Uniwersytecie Jagiellońskim (początkowo jako lektorka, następnie jako asystent), uczyła również w wielu szkołach językowych (Buena Vista, Empik, Accent, JCJ) oraz prowadziła dodatkowe zajęcia z języka portugalskiego w ZSO nr 7 w Krakowie. W 2016 roku obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską zatytułowaną Nem polonesa nem judia. A imagem da polaca na literatura brasileira do século XX. [więcej...]

mgr Ana Isabel Wąs-Martins

Zdjęcie: Ana Wąs-MartinsUkończyła studia filologiczne w zakresie anglistyki oraz germanistyki na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu w Lizbonie, a następnie dwuletnie studia podyplomowe na Wydziale Pedagogicznym na kierunku pedagogika ze specjalizacją w zakresie dydaktyki języka angielskiego i niemieckiego. Posiada świadectwo CIAL ukończenia kursu nauczycielskiego w zakresie nauczania języka portugalskiego jako obcego (Ensino do Português como Língua Estrangeira - EPLE). Od 1999 pracuje jako nauczyciel języków obcych, a od roku 2005 uczy języka portugalskiego i przekładu z języka polskiego na portugalski w Instytucie Filologii Romańskiej UJ. Brała udział w przegotowaniu materiałów dydaktycznych dla Portalu Nauczyciela Języka Portugalskiego Jako Obcego  prowadzonego przez Międzynarodowy Instytut Języka Portugalskiego. Pełni funkcje koordynatora praktycznego nauczania języka portugalskiego oraz odpowiada za egzaminy CAPLE przeprowadzane przez Instytut Camõesa na UJ . [więcej...]

mgr Maria Isabel Louro Pinto Fraústo

Foto: Maria Isabel Louro Pinto FraustoUkończyła studia licencjackie w zakresie portugalistyki (2013), studia drugiego stopnia w zakresie historii sztuki, dziedzictwa i turystyki kulturalnej (2015) oraz studia magisterskie w zakresie nauczania języka portugalskiego jako języka obcego i drugiego (2017) na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu w Coimbrze. Prowadziła zajęcia w Lahrech Education Center w Bildzie w Algierii (2015) oraz na Universidad Centroamericana José Simeón Canas w San Salvador (2016). Brała udział w licznych projektach dotyczących nauczania języka portugalskiego jako obcego, m.in.  E-LENGUA@UC (E-Learning Novelties Towards the Goal of a Universal Acquisition of Foreign and Second Language) oraz w tworzeniu Portalu Nauczyciela Języka Portugalskiego Jako Obcego, gdzie układała materiały dydaktyczne ukierunkowane na nauczanie języka portugalskiego jako języka odziedziczonego. [więcej...]