dr hab. Przemysław Dębowiak

Zdjęcie: Przemysław DębowiakUkończył studia magisterskie w zakresie filologii francuskiej oraz filologii portugalskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Studiował również na Uniwersytecie Lizbońskim w ramach programu Socrates-Erasmus. Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2008, 2016–2019) oraz Rumuńskiego Instytutu Kultury (2009). Laureat nagród Rektora UJ za działalność naukową (2013, 2015) i za wysoką jakość pracy dydaktycznej (2016, 2018, 2021). W 2013 roku obronił rozprawę doktorską pt. La formation diminutive dans les langues romanes. Étude morphologique et sémantique. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych, głównie z zakresu historyczno-porównawczego językoznawstwa romańskiego, a także serii podręczników Portugalski w tłumaczeniach. Gramatyka (nakładem wydawnictwa Preston Publishing). Wykonawca w kilku projektach krajowych i międzynarodowych: Wyrazy francuskiego pochodzenia we współczesnym języku polskimWielki słownik języka polskiego PAN (WSJP PAN), Dictionnaire Étymologique Roman (DÉRom), Atlas Linguarum Europae (ALE), Ogólnosłowiański Atlas Językowy Общеславянский Лингвистический Атлас (OLA). Od 2021 roku pełni funkcję kierownika Zakładu Filologii Portugalskiej i Przekładoznawstwa UJ. Współpracuje z Instytutem Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

Adres e-mail: przemyslaw.debowiak@uj.edu.pl

Zainteresowania naukowe

  • językoznawstwo romańskie
  • etymologia
  • leksykologia
  • leksykografia

Publikacje