Studia drugiego stopnia (magisterskie)

Czas trwania studiów: 2 lata (4 semestry)

Limit przyjęć: 20 miejsc

Językiem portugalskim jako językiem ojczystym posługuje się około 220 milionów ludzi, co sytuuje go w czołówce języków o największej liczbie rodzimych użytkowników na świecie. Jest to trzeci (po angielskim i hiszpańskim) największy język europejski, mający status języka urzędowego w dziewięciu krajach na czterech kontynentach, w tym w Portugalii, kraju członkowskim Unii Europejskiej, oraz w Brazylii, będącej w pierwszej dziesiątce krajów o największej gospodarce na świecie. Przekłada się to na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie komunikacji międzykulturowej w języku portugalskim, posiadających wiedzę i umiejętności znaczenie wykraczające poza ofertę dydaktyczną szkół językowych.

Struktura kierunku oraz przewidywane cele i efekty kształcenia są unikalne w skali uczelni, miasta i regionu, wyróżniając się m.in. rozbudowanym programem nauczania w zakresie przekładu pisemnego i ustnego w parze językowej polski-portugalski w dziedzinie prawa, administracji, handlu, turystyki, prasy, nowych mediów i literatury.

Stacjonarne studia drugiego stopnia trwają 4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra filologii portugalskiej. Warunkiem ich zaliczenia jest zgromadzenie minimum 120 punktów ECTS, przedstawienie pracy magisterskiej oraz zdanie przekrojowego egzaminu magisterskiego. Co najmniej 30% zajęć stanowią przedmioty do wyboru.

Wielu absolwentów kierunku podejmuje pracę w dużych międzynarodowych przedsiębiorstwach, w tym w licznych firmach dynamicznie rozwijających swoje ośrodki w Polsce południowej. Przewidywane cele kształcenia na kierunku filologia portugalska obejmują również potrzeby otoczenia społecznego w zakresie komunikacji międzykulturowej w dobie globalizacji, przygotowując absolwentów do podjęcia roli pośredników w kontaktach z portugalskojęzyczną społecznością na świecie.

Absolwenci studiów drugiego stopnia w zakresie filologii portugalskiej są przygotowani również do podjęcia pracy w wydawnictwach, organizacjach pozarządowych, firmach turystycznych, placówkach dyplomatycznych, instytucjach nauki oraz do rozpoczęcia samodzielnej praktyki w zawodzie tłumacza.

Zapraszamy również do lektury artykułu prof. Jerzego Brzozowskiego pt. "Dlaczego warto studiować filologie obce na poziomie magisterskim?" z tomu Sens humanistyki dzisiaj, pod red. J. Brzozowskiego, A. Hennel-Brzozowskiej, M. Lenarta, Kraków 2016.

 

Przedmioty kierunkowe dla całego toku studiów

Postępowanie rekrutacyjne

REKRUTACJA TRWA! Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego dostępne są w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów UJ.