Ir à página principal

Visualizar Conteúdo Web Visualizar Conteúdo Web

Skip banner

Visualizar Conteúdo Web Visualizar Conteúdo Web

link do strony Zakładu Filologii Portugalskiej UJ na Facebooku

Visualizar Conteúdo Web Visualizar Conteúdo Web

link do oficjalnej strony Instytutu Camõesa

Visualizar Conteúdo Web Visualizar Conteúdo Web

link do strony internetowej Koła Naukowego Portugalistów

Visualizar Conteúdo Web Visualizar Conteúdo Web

Rekrutacja studia pierwszego stopnia (licencjackie)

Czas trwania studiów: 3 lata (6 semestrów)

Limit przyjęć: 50 miejsc

Językiem portugalskim jako językiem ojczystym posługuje się około 220 milionów ludzi, co sytuuje go w czołówce języków o największej liczbie rodzimych użytkowników na świecie. Jest to trzeci (po angielskim i hiszpańskim) największy język europejski, mający status języka urzędowego w dziewięciu krajach na czterech kontynentach, w tym w Portugalii, kraju członkowskim Unii Europejskiej, oraz w Brazylii, będącej w pierwszej dziesiątce krajów o największej gospodarce na świecie. Przekłada się to na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie komunikacji międzykulturowej w języku portugalskim, posiadających wiedzę i umiejętności znaczenie wykraczające poza ofertę dydaktyczną szkół językowych.

Struktura kierunku oraz przewidywane cele i efekty kształcenia są unikalne nie tylko w skali uczelni, miasta i regionu, ale też całego kraju, wyróżniając się m.in. rozbudowanym programem nauczania w zakresie językoznawstwa portugalistycznego oraz literatury krajów luzofońskich, jak również obecnością przedmiotów wprowadzających do przekładu pisemnego, ustnego i audiowizualnego oraz do podjęcia pracy w międzynarodowych przedsiębiorstwach.

Stacjonarne studia pierwszego stopnia trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata filologii portugalskiej. Warunkiem ich zaliczenia jest zgromadzenie minimum 180 punktów ECTS, przedstawienie pracy licencjackiej oraz zdanie przekrojowego egzaminu dyplomowego. Co najmniej 30% zajęć stanowią przedmioty do wyboru.

Studenci mają możliwość wyjazdu na stypendium i realizacji części programu studiów na uczelniach portugalskich w ramach programu Erasmus+.

Absolwent jest przygotowany do pracy w redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka portugalskiego oraz drugiego języka romańskiego, a także kultury i cywilizacji obszaru tych języków.

Studia przygotowują do kontynuacji nauki na studiach drugiego stopnia w zakresie filologii portugalskiej lub do podjęcia innych studiów drugiego stopnia, na których wymagany jest dyplom licencjata filologii lub dobra znajomość języka.

Zobacz program studiów pierwszego stopnia (licencjackich)

Postępowanie rekrutacyjne

Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego dostępne są w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów UJ, do którego możesz przejśc klikając tutaj