Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

link do strony Zakładu Filologii Portugalskiej UJ na Facebooku

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

link do oficjalnej strony Instytutu Camõesa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

link do strony internetowej Koła Naukowego Portugalistów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy

Bartłomiej Basista

Ukończył studia licencjackie oraz magisterskie w zakresie filologii portugalskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, broniąc z wyróżnieniem pracę magisterską poświęconą polskim przekładom poezji Fernanda Pessoi. Zatrudniony w Zakładzie Filologii Portugalskiej od 2021 roku, najpierw na stanowisku lektora, a następnie asystenta dydaktycznego. Prowadzi zajęcia z praktycznej nauki języka portugalskiego, ćwiczenia z gramatyki opisowej języka portugalskiego oraz lektorat języka portugalskiego w Instytucie Filologii Romańskiej. Pełni funkcje koordynatora lektoratu języka portugalskiego, opiekuna Koła Naukowego Portugalistów i redaktora strony internetowej Zakładu Filologii Portugalskiej. Pracuje także w Centrum Języków Śródziemnomorskich Sensapolis w Krakowie, gdzie uczy języka portugalskiego i opracowuje metodykę działań dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi do pracy online. 

więcej o

Gabriel Borowski

Absolwent filologii portugalskiej (specj. przekładoznawcza) oraz podyplomowych studiów dla tłumaczy literatury (specj. anglojęzyczna) na UJ. W 2015 roku obronił na UJ rozprawę doktorską. Jako laureat pierwszej edycji programu MNiSW „Diamentowy Grant" kierował projektem pt. Tożsamość (w) brazylijskiej powieści autonarracyjnej. Obecnie kieruje grantem pt. Transkreacje: antologia tekstów teoretycznych Haroldo de Camposa finansowanym ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Stypendysta Instytutu Camõesa (2021) oraz programuConnecting Emerging Literary Artists 2019-2023. Laureat Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO (2021) oraz finalista Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki (2021).  Członek Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury, International Association for Translation and Intercultural Studies, korespondent Ośrodka Badań Literatur i Kultur Portugalskojęzycznych i Europejskich Uniwersytetu Lizbońskiego, współpracownik Centrum Badań Przekładoznawczych UJ.

więcej o

Jerzy Brzozowski

Specjalista w zakresie literatury porównawczej i studiów nad przekładem, do końca 2022 roku kierownik Katedry im. VergílioFerreiry przy Instytucie Camõesa, redaktor naczelny rocznika Między Oryginałem a Przekładem. Opublikował m. in. Images du Brésil dans la littérature française 1822-1888 (Wydawnictwo Abrys, Kraków, 2001), Czytane w przekładzie (Wydawnictwo ATH, Bielsko, 2009), Stanąć po stronie tłumacza: zarys poetyki opisowej przekładu (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2011), Autour de la traduction (Editions Orizons, Paris, 2015) oraz około 100 artykułów poświęconych literaturze francuskiej, brazylijskiej i portugalskiej oraz teorii i krytyce przekładu. 

więcej o

Mateusz Czarnota

Absolwent studiów licencjackich i magisterskich filologii portugalskiej (specjalizacja literaturoznawcza) na Uniwersytecie Jagiellońskim. Część programu studiów zrealizował na Universidade de São Paulo (USP) w Brazylii (2022/2023), co pozwoliło na dokonanie badań zawartych w obronionej pracy magisterskiej zatytułowanej Conceição Evaristo – figura de proa da literatura afro-brasileira. Análise da obra Olhos d’água sob perspetiva interseccional. W jego centrum zainteresowań naukowych znajdują się: literatury afrykańskie języka portugalskiego, literatura afrobrazylijska, poezja abolicjonistyczna, historia kolonialna, historia płci oraz teorie feministyczne, intersekcjonalne i postkolonialne. 

więcej o

Natalia Czopek

Ukończyła studia w zakresie filologii hiszpańskiej (specjalizacja językoznawcza) na UJ i obroniła pracę magisterską zatytułowaną Implantação e situação actual da língua Portuguesa em África. W roku akademickim 2002/2003 studiowała na Uniwersytecie w Coimbrze. W 2009 roku obroniła rozprawę doktorską napisaną pod kierunkiem dr hab. Barbary Hlibowickiej-Węglarz, prof. UMCS zatytułowaną O subjuntivo / o conjuntivo como um dos meios de expressão de modalidade nas línguas espanhola e portuguesa. Obecnie jest adiunktem w ZFP, gdzie prowadzi zajęcia z praktycznej nauki języka portugalskiego, gramatyki opisowej języka portugalskiego (morfologia, składnia, semantyka, socjolingwistyka) oraz proseminarium językoznawcze. W 2021 r. opublikowała monografię zatytułowaną O fenómeno de transferência interlinguística gramatical na aprendizagem do português L3 no contexto do ensino superior polaco. O caso do modo conjuntivo. Od 1 października 2023r. pełni funkcje kierownika Zakładu Filologii Portugalskiej UJ oraz kierownika kierunku Filologia Portugalska. 

więcej o

Przemysław Dębowiak

Ukończył studia magisterskie w zakresie filologii francuskiej oraz filologii portugalskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Studiował również na Uniwersytecie Lizbońskim w ramach programu Socrates-Erasmus. Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2008, 2016–2019) oraz Rumuńskiego Instytutu Kultury (2009). Laureat nagród Rektora UJ za działalność naukową (2013, 2015) i za wysoką jakość pracy dydaktycznej (2016, 2018, 2021). W 2013 roku obronił rozprawę doktorską pt. La formation diminutive dans les langues romanes. Étude morphologique et sémantique. W 2021 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo na podstawie dorobku oraz osiągnięcia naukowego zatytułowanego Estudos morfológicos e lexicográficos sobre o português. Temas escolhidos numa perspetiva histórico-comparativa. W roku akademickim 2023/2024 objął funkcję Prodziekana Wydziału Filologicznego UJ ds. dydaktyki.

więcej o

Bartosz Dondelewski

Absolwent Filologii Hiszpańskiej UJ i Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową UJ. Stopień doktora uzyskał na podstawie rozprawy pt. La identidad y el cambio en A Fala de Xálima (UJ, 2020). Jego zainteresowania naukowe skupiają się na socjolingwistyce i dialektologii Półwyspu Iberyjskiego. Ciekawią go szczególnie języki mniejszościowe oraz dynamiki ideologiczne i tożsamościowe obecne w społecznościach, które się nimi posługują. Bada je przy użyciu narzędzi językoznawstwa społeczno-kulturowego i antropologii językowej. Jest także członkiem Asociación Internacional de Estudos Galegos oraz pracuje w grupie badawczej Otra Iberia (UW), zajmującej się językami, literaturami i kulturami minoryzowanymi Półwyspu Iberyjskiego.

więcej o

Marina Izaki Gómez

Ukończyła studia licencjackie w zakresie portugalistyki (2010), a następnie uzyskała tytuł magistra na podstawie pracy pt. Professores em formação: significados construídos no processo de interação na sala de aula de português língua estrangeira (stypendium FAPESP, 2013) oraz doktora w dziedzinie językoznawstwa na podstawie rozprawy pt. Saberes docentes e desafios no ensino de português língua estrangeira na atuação de professores em formação (stypendium CAPES, 2018) na Uniwersytecie Federalnym São Carlos (UFSCar). W trakcie studiów doktoranckich odbyła staż na Uniwersytecie Paryskim (2015-2016) oraz uczestniczyła w programie szkoleń dla nauczycieli języka portugalskiego jako obcego w Ambasadzie Brazylii w Paryżu. Od 2012 roku jest egzaminatorką CELPE-Bras.

więcej o

Tomasz Hodana

Ukończył studia licencjackie filologii francuskiej i magisterskie filologii portugalskiej (specjalizacja językoznawcza) na Uniwersytecie Jagiellońskim, studiuje tam również hungarystykę. W semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 brał udział w programie Erasmus na Universidade de Coimbra. Wśród jego zainteresowań znajdują się języki romańskie (głównie portugalski i francuski), tryb łączący i język węgierski, czego owocem jest obroniona we wrześniu 2023 roku praca magisterska zatytułowana Análise do modo Conjuntivo nas línguas portuguesa e húngara com base em "As Intermitências da Morte" de José Saramago. Od 2023 pracuje jako asystent dydaktyczny w Zakładzie Filologii Portugalskiej UJ, gdzie prowadzi zajęcia z lektoratu języka portugalskiego dla innych filologii.

więcej o

Anna Rzepka

Absolwentka filologii hiszpańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Przygotowała rozprawę doktorską w dziedzinie literaturoznawstwa iberyjskiego (literatura hiszpańska i portugalska doby średniowiecza w ujęciu porównawczym). Zarówno w pracy dydaktycznej, jak i naukowej łączy zainteresowania i tematy z zakresu dawnych literatur iberyjskich, portugalskiej oraz hiszpańskiej. W latach 2008-2011 prowadziła badania nad rękopisami iberyjskimi z księgozbioru Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.

więcej o

Ana Wąs-Martins

Ukończyła studia filologiczne w zakresie anglistyki oraz germanistyki na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu w Lizbonie, a następnie dwuletnie studia podyplomowe na Wydziale Pedagogicznym na kierunku pedagogika ze specjalizacją w zakresie dydaktyki języka angielskiego i niemieckiego. Posiada świadectwo CIAL ukończenia kursu nauczycielskiego w zakresie nauczania języka portugalskiego jako obcego ( Ensino do Português como Língua Estrangeira - EPLE). Od 1999 pracuje jako nauczyciel języków obcych, a od roku 2005 uczy języka portugalskiego i przekładu z języka polskiego na portugalski w Instytucie Filologii Romańskiej UJ. Brała udział w przegotowaniu materiałów dydaktycznych dla Portalu Nauczyciela Języka Portugalskiego Jako Obcego prowadzonego przez Międzynarodowy Instytut Języka Portugalskiego.

więcej o

Marta Wojnowska

Ukończyła studia licencjackie i magisterskie w zakresie filologii portugalskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim i obroniła pracę magisterską w dziedzinie przekładoznawstwa, porównując tłumaczenia powieści polskiej noblistki Olgi Tokarczuk na portugalski w normie europejskiej oraz brazylijskiej. W jej polu zainteresowań znajdują się również Studia Feministyczne oraz Animal Studies w dyskursie humanistycznym. Studiowała na Wydziałach Humanistycznych Uniwersytetu w Coimbrze (2019/2020) oraz Uniwersytetu Lizbońskiego (2021/2022).

więcej o

Anna Wolny

Ukończyła pięcioletnie studia magisterskie w zakresie filologii portugalskiej, Studium Pedagogiczne UJ oraz podyplomowe studia nauczania języka polskiego jako obcego. Studiowała w Lizbonie w ramach programu Socrates/Erasmus oraz na Uniwersytecie Federalnym Stanu Paraná w Kurytybie. Od października 2010 roku zatrudniona na Uniwersytecie Jagiellońskim (początkowo jako lektorka, następnie jako asystent i adiunkt), uczyła również w wielu szkołach językowych (Buena Vista, Empik, Accent, JCJ) oraz prowadziła dodatkowe zajęcia z języka portugalskiego w ZSO nr 7 w Krakowie. W 2016 roku obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską zatytułowaną Nem polonesa nem judia. A imagem da polaca na literatura brasileira do século XX.

więcej o