Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

link do strony Zakładu Filologii Portugalskiej UJ na Facebooku

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

link do oficjalnej strony Instytutu Camõesa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

link do strony internetowej Koła Naukowego Portugalistów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kierownik Katedry im. Vergílio Ferreiry, Prodziekan Wydziału Filologicznego UJ ds. dydaktyki

dr hab. Przemysław Dębowiak, profesor UJ

dr hab. Przemysław Dębowiak, profesor UJ

przemyslaw.debowiak@uj.edu.pl

Wizytówka w systemie USOSweb

Ukończył studia magisterskie w zakresie filologii francuskiej oraz filologii portugalskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Studiował również na Uniwersytecie Lizbońskim w ramach programu Erasmus. Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2008, 2016–2019) oraz Rumuńskiego Instytutu Kultury (2009). Laureat nagród Rektora UJ za działalność naukową (2013, 2015, 2022) i za wysoką jakość pracy dydaktycznej (2016, 2018, 2021). W 2013 roku obronił rozprawę doktorską pt. La formation diminutive dans les langues romanes. Étude morphologique et sémantique. W 2021 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo na podstawie dorobku oraz osiągnięcia naukowego zatytułowanego Estudos morfológicos e lexicográficos sobre o português. Temas escolhidos numa perspetiva histórico-comparativa. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych, głównie z zakresu historyczno-porównawczego językoznawstwa romańskiego, a także serii podręczników Portugalski w tłumaczeniach. Gramatyka (nakładem wydawnictwa Preston Publishing). Wykonawca w kilku projektach krajowych i międzynarodowych: Wyrazy francuskiego pochodzenia we współczesnym języku polskim, Wielki słownik języka polskiego PAN (WSJP PAN), Dictionnaire Étymologique Roman (DÉRom), Atlas Linguarum Europae (ALE), Ogólnosłowiański Atlas Językowy / Общеславянский лингвистический атлас (OLA). Od 1 marca 2021 roku do 30 września 2023 roku pełnił funkcję kierownika Zakładu Filologii Portugalskiej UJ. Od 1 stycznia 2023 roku kieruje Katedrą Instytutu Camõesa im. Vergílio Ferreiry. W roku akademickim 2023/2024 objął funkcję Prodziekana Wydziału Filologicznego UJ ds. dydaktyki. Współpracuje z Instytutem Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

Zainteresowania naukowe

  • językoznawstwo romańskie
  • etymologia
  • leksykologia
  • leksykografia

Publikacje i projekty